Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FREELANCE.SR
November 2014

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

 1. Aanvrager: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die van de diensten van Freelance.sr gebruik wenst te maken.
 2. Aanbieder: de aanbieder van diensten c.q. opdrachten op de Website.
 3. Account: de na voltooiing van het registratieproces aan de Aanvrager c.q. de Aanbieder toegekende unieke gebruikersnaam met een wachtwoord, waarmee de Aanvrager c.q. de Aanbieder zich toegang tot het systeem van Freelance.sr kan verschaffen voor het plaatsen van diensten c.q. het plaatsen van opdrachten.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Freelance.sr en de Aanvrager, op grond waarvan de Aanvrager mag gebruikmaken van de dienstverlening van Freelance.sr via de Website.
 5. Schriftelijk: onder ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan: per mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand van de techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee kan worden gelijkgesteld.
 6. Website: de internetsite die Freelance.sr voor de onder lid 1 van artikel 1 vermelde dienstverlening in stand houdt, waarvan de hoofdpagina zich bevindt op de URL: www.freelance.sr.

ARTIKEL 2: ALGEMEEN, TOEPASSELIJKHEID

 1. Freelance.sr is een dienstverlenend bedrijf dat via haar Website Aanvragers en Aanbieders de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten tot het verlenen van voormelde dienstverlening door Freelance.sr.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten Overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING, DUUR EN LOOPTIJD OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke c.q. digitale aanmelding via de Website door de Aanvrager en de schriftelijke c.q. digitale bevestiging daarvan door Freelance.sr.
 2. Freelance.sr heeft altijd het recht om zonder opgave van redenen een aanmeldingsverzoek te weigeren.
 3. De Aanvrager onderkent dat deze voorwaarden een onverbrekelijk deel uitmaken van de Overeenkomst.
 4. De Aanvrager heeft de verplichting om tijdens het registratieproces alle door hem ingevoerde gegevens te controleren en onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens c.q. de gestelde condities, alsmede wijzigingen daarna, onverwijld aan Freelance.sr te melden c.q. op de Account aan te passen.
 5. De Aanvrager staat er voor in dat alle door hem ingevoerde gegevens juist, volledig en zonder voorbehoud zijn en zal onverwijld, na daartoe gedaan verzoek door Freelance.sr, deze gevraagde bewijsstukken overleggen, bijvoorbeeld kopieën van legitimatiebewijzen en uittreksels uit het handelsregister van de KKF.

ARTIKEL 4: RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE AANVRAGER

 1. Freelance.sr zal ernaar streven om binnen 1 (een (1)) werkdag na totstandkoming van de Overeenkomst de Aanvrager toegang te verlenen tot zijn Account.
 2. De Aanvrager heeft toegang tot zijn eigen Account en alle op de website beschikbare informatie, waaronder een overzicht van alle – via de Website ontvangen – nieuwe opdrachten van de Aanbieders. De Aanvrager kan vanuit zijn Account rechtsgeldig advertenties c.q. zijn diensten aanbieden op de Website.
 3. De Aanvrager dient zelf toe te zien en is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De Aanvrager is zelf verantwoordelijk voor alle, al dan niet toegestane, gebruik van zijn wachtwoord en uit hoofde van zijn registratie voortvloeiende gegevens en is verplicht om Freelance.sr onmiddellijk te informeren bij enige constatering of enig vermoeden van misbruik van zijn registratiegegevens en wachtwoord.
 4. Het recht tot gebruik van de Account, zoals is omschreven in de Overeenkomst, komt enkel en alleen de Aanvrager toe. Het is derhalve niet toegestaan om dit recht over te dragen en/of te (sub)licentiëren aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Freelance.sr, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Freelance.sr heeft de bevoegdheid om alle vormen van schade, waaronder inkomstenderving en alle overige kosten door ongeautoriseerd gebruik, en alle andere vormen van misbruik van de Account aan de Aanvrager in rekening te brengen.
 6. De Aanvrager zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de algemene voorwaarden en/of de Surinaamse wet en/of regelgeving en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige (internet)gebruiker verwacht mag worden.
 7. Het is de Aanvrager niet toegestaan om bezoekers van de Website door te verwijzen naar c.q. door te linken naar of op welke manier dan ook te wijzen op (websites van) derde partijen.
 8. De Aanvrager onthoudt zich ervan Freelance.sr of derden bij het gebruik van de Account en/of de Website te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder andere verstaan: inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van Freelance.sr en/of derden; incomplete en/of niet waarheidsgetrouwe (bedrijfs)informatie plaatsen; informatie plaatsen die geen betrekking heeft op de Aanvrager; informatie achterhouden die relevant is voor andere bezoekers van de Website; berichten/advertenties plaats met een ander doel dan het aanbieden van zijn diensten c.q. het werven van nieuwe opdrachten; het materiaal verwijderen en/of wijzigen dat anderen op de Website hebben geplaatst; de privacy of publiciteit van Freelance.sr schenden; de veiligheid van de Website schenden of pogen te schenden; het zodanig gebruikmaken van de Account en/of Website dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Freelance.sr en/of derden wordt verhinderd dan wel het gebruik door anderen van de Website zou kunnen worden verhinderd; het veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden dan wel gegevens van derden toevoegen.
 9. Onverlet de andere rechten van Freelance.sr zal de Aanvrager op eerste verzoek van Freelance.sr zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 (vierentwintig) uur, materialen van de Website verwijderen indien deze naar de mening van Freelance.sr inbreuk maken op enig recht van Freelance.sr en/of derden.
 10. Onverlet het overige in dit artikel 4 bepaalde, zal de Aanvrager zich altijd onthouden van oneigenlijk gebruik van de Account, de Website en de gegevens waartoe middels de Account en/of de Website toegang verkregen kan worden. Onder oneigenlijk gebruik wordt in ieder geval verstaan: het ongevraagd en zonder voorafgaande toestemming verzenden van e-mails of andere elektronische berichten van commerciële aard aan de bezoekers van de Website, ook wel ‘spammen’ genoemd; bezoekers van de Website benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waartoe de Aanvrager zich bij de Website heeft aangemeld; het langs geautomatiseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via de Website of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de databank(en) van Freelance.sr, ook wel ‘spideren’, ‘harvesten’ of ‘uitmelken’ genoemd.
 11. Indien Freelance.sr een redelijk vermoeden heeft van oneigenlijk gebruik door de Aanvrager, dan is de Aanvrager Freelance.sr zonder rechtelijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van SRD 5.000,00 (vijfduizend SRD) per gebeurtenis en is Freelance.sr gerechtigd om de overeenkomst met de Aanvrager met onmiddellijke ingang te ontbinden.

ARTIKEL 5: RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN FREELANCE.SR

 1. Freelance.sr zal zich naar haar besten weten inspannen om eventuele storingen in de toegang tot de Account en/of de Website en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de Website zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen en kan, hoewel Freelance.sr hiernaar streeft, in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van de Account en/of Website. Met name tijdens door Freelance.sr te verrichten onderhoudswerkzaamheden aan de Website kan onderbreking van de beschikbaarheid van de Account en/of Website plaatsvinden. Freelance.sr zal geplande onderhoudswerkzaamheden tijdig vermelden op de Website.
 2. Freelance.sr heeft het recht om voor het opheffen van een storing c.q. het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan de Website de Account en/of Website tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens de Aanvrager c.q. Aanbieder.
 3. Freelance.sr behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de (toegang tot de) Account en/of de Website indien zulks wenselijk is voor het functioneren van de Account en/of Website. Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop de Aanvrager c.q. Aanbieder toegang verkrijgt tot en/of gebruikmaakt van de Account en/of Website, zal Freelance.sr de Aanvrager c.q. de Aanbieder over de wijzigingen zo spoedig mogelijk informeren.
 4. Freelance.sr behoudt zich in alle redelijkheid het recht voor plaatsing van advertenties, berichten, opdrachten en/of andere vormen van ‘exposure’ op de Website door de Aanvrager c.q. Aanbieder te weigeren en/of met onmiddellijke ingang te verwijderen van de Website indien naar het oordeel van Freelance.sr een dergelijke plaatsing onrechtmatig is jegens Freelance.sr en/of een derde, in strijd is met de Overeenkomst, als strafrechtelijk handelen of nalaten kan worden gekwalificeerd of, naar het oordeel van Freelance.sr, als aanstootgevend of onnodig grievend dient te worden aangemerkt.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Freelance.sr biedt een platform en faciliteiten waardoor de Aanvrager en de Aanbieder met elkaar in contact kunnen treden. Freelance.sr is niet betrokken bij het onderlinge contact tussen de Aanvrager en de Aanbieder. Daardoor is Freelance.sr niet aansprakelijk of op enigerlei wijze verantwoordelijk voor de inhoud en juiste weergave, de correctheid en waarheid van de geplaatste advertenties c.q. opdrachten.
 2. Aangezien gebruikersidentificatie op het internet moeilijk is, kan en zal Freelance.sr niet bevestigen dat iedere bezoeker van de Website is die hij/zij beweert te zijn. Aangezien Freelance.sr niet wil en kan betrokken worden bij het gedrag van bezoekers van haar Website, ontslaat de Aanvrager c.q. de Aanbieder reeds nu voor alsdan Freelance.sr (en alle aan haar geassocieerde partijen en personen) in geval van een (zakelijk) geschil van alle claims, eisen en schadeverzoeken (actueel en toekomstig, direct en indirect) van welke aard of natuur dan ook, bekend of onbekend, bekendgemaakt of verzwegen, ontstaan uit of op enigerlei wijze voortvloeiend hieruit.
 3. Freelance.sr kwijt zich van haar taak zoals van haar, in het kader van haar dienstverlenende functie, mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatie, die het gevolg is van handelen of nalaten van haar zelf, haar personeel dan wel van door haar ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van haarzelf, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
 4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Freelance.sr – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de nettokostprijs van de door haar geleverde diensten.
 5. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Freelance.sr nimmer gehouden tot een schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Freelance.sr gesloten verzekering.
 6. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Freelance.sr tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
 7. Freelance.sr aanvaardt met name geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de tekortkomingen van de Aanvrager c.q. de Aanbieder uit hoofde van een tussen hen tot stand gekomen overeenkomst.
 8. De Aanvrager c.q. de Aanbieder vrijwaart Freelance.sr voor aanspraken van derden voor al hetgeen uit hoofde van de Overeenkomst en/of de tussen de Aanvrager en de Aanbieder tot stand gekomen overeenkomst.

ARTIKEL 7: FACTURERING, BETALING

  1. Het Abonnementsgeld voor de gehele termijn van de Overeenkomst wordt door Freelance.sr bij de Aanbieder gefactureerd.
  2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal betaling binnen 7 dagen na de factuurdatum geschieden.
  3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

A. zal de Aanbieder aan Freelance.sr een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;

B. zal de Aanbieder, na daartoe door Freelance.sr te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van SRD 1500,00;

C. heeft Freelance.sr het recht, voor elke aan de Aanvrage verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d. een bedrag van ten minste SRD 50,00 ter zake administratiekosten bij de Aanvrager in rekening te brengen. Freelance.sr zal dit in de Overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

 1. Ter keuze van Freelance.sr kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden door Freelance.sr, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 2. Niet c.q. niet tijdige c.q. niet volledige betaling door de Aanvrager heeft eveneens tot gevolg dat de Account van de Aanvrager met onmiddellijke ingang zal worden geblokkeerd.

ARTIKEL 8: OVERMACHT

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe Freelance.sr krachtens de met de Aanvrager gesloten Overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Freelance.sr of aan de zijde van de voor uitvoering van de Overeenkomst door Freelance.sr ingeschakelde derden of toeleveranciers dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Freelance.sr, is Freelance.sr gerechtigd de tussen partijen gesloten Overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de Aanvrager gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen alsmede storingen in dan wel uitval van het elektriciteitsnetwerk en/of het internet, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Freelance.sr, haar toeleveranciers of derden die door haar voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

ARTIKEL 9: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de Aanvrager en Freelance.sr gesloten Overeenkomst ontbonden, zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de Aanvrager in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surseance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de tussen Freelance.sr en de Aanvrager gesloten Overeenkomst is uitsluitend Surinaams recht van toepassing. Uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Surinaams recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Surinaamse rechter, zij het dat Freelance.sr de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Freelance.sr gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 3. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de Overeenkomst gesloten met een Aanvrager die gevestigd is buiten Suriname, is Freelance.sr gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar haar keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de Aanvrager gevestigd is.